Průmyslové a podnikatelské pojištění

Stavebně montážní pojištění

se sjednává pro jednotlivá budovaná stavební nebo montážní díla specifikovaná v pojistné smlouvě. Podle pojistné potřeby stavebních firem lze sjednat stavebně montážní smlouvy i celoroční rámcové.

Připojistit lze stavební zařízení, stavební stroje a tzv. „okolní majetek“.

Rovněž lze připojistit riziko odcizení.

Dále lze v pojistné smlouvě sjednat pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděnými stavebně montážními pracemi na místě pojištění. Toto odpovědností připojištění se sjednává pro případ škody způsobené jiné osobě poškozením, zničením či pohřešováním jejího majetku či pro případ škody způsobené této osobě úrazem, nemocí a smrtí. Připojistit lze tzv. křížovou odpovědnost.

Po konzultaci lze standardně sjednat připojištění i jiných stavebně montážních pojistných rizik podle individuální pojistné potřeby stavební firmy.

Jedná se o pojištění typu all risks spadající do kategorie tzv. technických rizik. Pojištění je sjednáno proti všem rizikům, která vzniknou na místě pojištění při stavebních nebo montážních pracích na pojištěném budovaném díle s výjimkou výluk uvedených ve všeobecných stavebně montážních pojistných podmínkách.

V případě rámcového celoročního pojištění se jednotlivé stavební kontrakty postupně přihlašují do pojištění v průběhu roku nebo jsou automaticky pojištěna všechna díla realizovaná stavební firmou v průběhu roku. Pojištění trvá po celou dobu výstavby nebo montáže díla.