Průmyslové a podnikatelské pojištění

Pojištění vozidel

Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve všeobecném podvědomí známé pod pojmem povinné ručení, je povinně smluvní pojištění odpovědnosti, které kryje škody způsobené třetí osobě a vztahuje se na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla upravuje zákon č. 168/1999 Sb., jenž mj. stanoví, že povinné ručení musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci včetně vozidel, která jsou pouze na pozemní komunikaci ponechána.

Pojistitel se ve smlouvě zavazuje hradit veškeré škody, které byly způsobeny provozem pojištěného vozidla třetí osobě:

 • škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných,
 • věcné škody,
 • škody, které mají povahu ušlého zisku,
 • účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených výše uvedeným zákonem.

V § 7 zák. č. 168/1999 Sb. jsou naopak přesně vyjmenovány případy, z nichž pojistiteli nevzniká povinnost plnit. Mezi tyto situace patří např. škoda věcná nebo škoda na zdraví, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena, a samozřejmě škoda na tomto vozidle. Dále nebude uhrazena např. škoda na majetku, za níž pojištěný odpovídá svému manželovi nebo osobám, které s ním v době nehody žily ve společné domácnosti. Škoda na zdraví se ovšem i těmto osobám hradí.

Limity

Škoda je hrazena v penězích, maximálně však do výše limitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě.

Podle zákona č. 168/1999 Sb. je nejnižší povinná hranice limitu stanovena na 35 milionů korun při škodě na životě a zdraví na každého zraněného nebo usmrceného a 35 milionů korun při škodě na majetku pro všechny poškozené.

Horní limit pojištění odpovědnosti si pojišťovna určuje podle svých dispozic. Limit na zdraví určuje, na jakou částku je stanoven limit plnění pro každého jednotlivého zraněného či usmrceného účastníka pojistné události včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku.

Pojistný limit pro škody na věci a ušlý zisk je stanoven bez ohledu na počet poškozených; převyšuje-li součet nároků uplatněných více poškozenými limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je pojištění motorových vozidel, které kryje škody na vlastním vozidle. Pojištění kryje jak škody, jejichž vznik a velikost řidič vozidla nemohl ovlivnit, tak i škody jím zcela nebo zčásti zaviněné.

Na rozdíl od povinného ručení se jedná o nepovinné smluvní pojištění.

Z havarijního pojištění jsou kryta rizika:

 • Havárie – zaviněná nehoda
 • Odcizení – krádež vozidla
 • Vandalismus – zásah cizí osoby
 • Živel – zničení nebo poškození živlem

Tato rizika kryje buď všechna najednou ALL RISK, nebo jen některá klientem vybraná. Záleží na pojišťovně, jaké kombinace nabízí.

Pojistné plnění z havarijního pojištění nevyplatí pojišťovna v přesně vyjmenovaných případech uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách. Jedná se např. o nesprávnou obsluhu nebo údržbu vozidla, řízení pojištěného vozidla osobou, která není držitelem příslušného řidičského oprávnění, řízení pojištěného vozidla osobou, která není zdravotně nebo odborně způsobilá k řízení vozidla nebo např. řízení pojištěného vozidla osobou v době, kdy byl účinný trest zákazu řízení vozidla uložený této osobě atd.

Výši pojistného ovlivňuje:

 • kategorie/druh vozidla,
 • značka a typ vozidla,
 • výše pojistné částky,
 • výše zvolené spoluúčasti,
 • stáří vozidla,
 • předchozí škodní průběh (systém Bonus/Malus),
 • u některých pojistitelů i způsob zabezpečení, věk pojištěného apod.

Krátkodobé havarijní pojištění

Krátkodobé havarijní pojištění lze sjednat většinou na tři měsíce, některé pojišťovny umožňují sjednat havarijní pojištění již na čtrnáct dnů. Krátkodobé pojištění se hodí na cesty do zahraničí podnikané s vlastním vozem. Nevýhodou tohoto typu pojištění je vyšší cena, která přesahuje poměrnou částku určenou ročním pojistným.

Doplňková pojištění

Doplňková pojištění – Kromě povinného ručení či havarijního pojištění lze sjednat doplňková pojištění, která souvisí s provozem vozidla a přepravou osob či věcí.

Pojištění skel vozidla

Lze pojistit jak čelní sklo vozidla, tak i všechna výhledová skla. Připojištění je sjednáváno pro případy jakéhokoliv poškození nebo zničení skel, např. z důvodu nehody, vandalismu nebo živelní události (ne z důvodu běžného opotřebení).

Pojištění odcizení celého vozidla

Pojištění proti odcizení celého vozidla či jeho částí je možné připojistit zvlášť. Je výhodné zejména pro starší automobily, u kterých majitelé sjednávají pouze pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Úrazové pojištění osob ve vozidle

Úrazové pojištění osob ve vozidle kryje škody vzniklé na zdraví přepravovaných osob. Dle typu pojistky a nabídky konkrétní pojišťovny se pojistné vztahuje na jedno sedadlo ve vozidle, obvykle řidiče, nebo zahrnuje všechny přepravované osoby. Předmětem pojistného plnění jsou obvykle následující události:

 • trvalé tělesné poškození následkem úrazu,
 • smrt následkem úrazu,
 • denní odškodné po dobu nezbytného léčení,
 • denní odškodné při pobytu v nemocnici.

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Pojištění kryje úhradu nákladů na nájem náhradního vozidla, po dobu opravy vozidla, poškozeného v důsledku dopravní nehody.

Pojištění přímé likvidace

Pojištění přímé likvidace je pohodlný způsob vyřešení škodní události, které si vezme na starost pojišťovna, u níž má motorista uzavřenou pojistku. Ta vyplatí plnění a následně jej vymáhá od pojišťovny viníka.

Pojištění rozšířených asistenčních služeb

Rozšířené asistenční služby lze připojistit k povinnému ručení nebo havarijnímu pojištění. Jedná se o služby, kdy vozidlo vypoví službu nebo se následkem nehody stane nepojízdné. Mezi takové služby patří např. oprava vozidla na místě a odtah do servisu, ubytování posádky vozidla, zajištění náhradní dopravy nebo např. úschova vozidla.

Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby

Pojištění se nejčastěji sjednává pro případ odcizení, poškození nebo zničení zavazadel a věcí osobní potřeby dopravovaných vozidlem:

 • krádeží vloupáním,
 • loupežným přepadením,
 • živelní událostí,
 • při dopravní nehodě,
 • ztrátou při přepravě.

Pojištění střetu se zvěří, zvířetem nebo poškození vozidla zvířetem

Jedná se o ochranu vozidla vůči škodám způsobeným střetem se zvěří (podle zákona o myslivosti jde o divokou zvěř) nebo střetem s domácími a hospodářskými zvířaty.

Ochrana vozidla před poškozením zvířetem se sjednává pro případ, kdy zvíře na zaparkovaném vozidle poškodí kabely a kabelové svazky, brzdovou soustavu, chladící soustavu nebo odhlučnění.

Doplňkové živelní pojištění vozidla

Dalším užitečným doplňkovým pojištěním může být živelní pojištění. Pojištění se vztahuje na škody, které vozidlo utrpí následkem vichřice, krupobití, úderem blesku, povodní, požárem nebo pádem stromu. Zde je ale důležité rozlišovat, co pojišťovna chápe jako živel a co už pojistka nekryje.

Pojištění právní ochrany

V rámci havarijního pojištění je též možné připojistit právní ochranu. Vybírat lze z pojištění právní ochrany řidiče, které je určeno zejména řidičům z povolání (včetně řidičů kamionů), a právní ochrany vlastníků vozidel. Ta ochraňuje vlastníka, držitele a řidiče vozidla včetně posádky v pojištěném vozidle. Pojištění právní ochrany pomáhá při cestách po celé Evropě okamžitě řešit potíže, které mohou nastat v souvislosti s provozem vozidla, pomáhá při prosazování právních zájmů.

Pojištění GAP

Pojištění GAP je možné připojistit k havarijnímu pojištění. Jeho podstatou je krytí rozdílu mezi pořizovací cenou a tržní (obecnou) cenou vozidla v době vzniku pojistné události, a to konkrétně v případě totální škody nebo odcizení vozidla.

Existuje i rozšířená varianta zahrnující připojištění náhrady spoluúčasti z havarijního pojištění.