Průmyslové a podnikatelské pojištění

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Dopravci provozujícímu na základě koncese či licence vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravu autobusy, tahači a nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 t předepisuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů kromě jiného i prokázání finanční způsobilosti.

Oprávněná osoba má právo na pojistné plnění bez nutnosti realizace konkurzů, exekucí, likvidačních řízení a bez ohledu na celkovou finanční situaci pojištěného či dlužníků a subdodavatelů pojištěného. Pojištění je sjednáváno bez povinnosti předkládat protizáruky a bez jakýchkoliv poplatků za zpracování a vyhotovování pojistných smluv.

Finanční způsobilost se prokazuje obchodním majetkem, objemem dostupných finančních prostředků a provozním kapitálem a rezervami na 12 měsíců provozu, a to ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo. Vychází se z evidence nahlášených vozidel u Dopravního úřadu. Alternativou prokázání způsobilosti, která není tak finančně náročná, je „Smlouva o ručení“ uzavřená s pojišťovnou.

Pojištění se vztahuje na závazky pojištěného neuhrazené z důvodu jeho platební neschopnosti (tzn. neschopnost finančně zajistit řádné zahájení a/nebo provozování silniční dopravy).

Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy. Trvání finanční způsobilosti prokazuje dopravce příslušnému Dopravnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července roku následujícího. Jestliže dopravce finanční způsobilost místně příslušnému Dopravnímu úřadu neprokáže, bude mu v rámci správního řízení odebrána koncese opravňující ho k provozování výše uvedené dopravy.