Průmyslové a podnikatelské pojištění

Pojištění majetku

Živelní pojištění

Živelní pojištění budov, hal a jiných staveb, movitých věcí nebo zásob poskytuje ochranu před jakoukoliv nahodilou skutečností způsobenou některým z následujících pojistných nebezpečí:

Na jaká nebezpečí je možno pojištění sjednat

 • požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jím přepravovaného nákladu;
 • povodní nebo záplavou;
 • vichřicí nebo krupobitím;
 • sesuvem půdy, ledu nebo sněhu, zřícením skal, zeminy nebo lavin;
 • zemětřesením;
 • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů;
 • tíhou sněhu nebo námrazy;
 • poškození nebo zničení pojištěných věcí vodou z vodovodních zařízení, vodou či kondenzovanou párou z topných systémů.
 • nepřímý úder blesku, přepětí

Lze sjednat pojištění jednotlivých pojistných nebezpečí jak samostatně, tak pojištění všech najednou jako tzv. sdružené živelní pojištění.

Dále je možno využít variantu pojištění tzv. ALL RISKS. Jedná se o pojištění proti všem nebezpečím. Řídí se pravidlem „co není v pojistných podmínkách, či v pojistné smlouvě vyloučeno, je pojištěno“.

Předmětem pojištění mohou být:

 • nemovitosti – budovy, haly, stavby
 • stavební součásti a úpravy
 • movité věci
 • zásoby
 • peníze, ceniny a cennosti
 • věci zaměstnanců
 • výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty
 • náklady na obnovení výrobní a provozní dokumentace
 • náklady na vyklizení místa pojištění po pojistné události
 • skla
 • stroje a strojní zařízení
 • elektronika

Pojištění pro případ odcizení a vandalismu

je jedním ze základních druhů pojištění, jehož cílem je ochránit majetek určený k provozování podnikatelské činnosti před možnými finančními ztrátami vzniklými jeho úmyslným poničením nebo ztrátou způsobenou odcizením.

Na jaká nebezpečí je možno pojištění sjednat

 • pojištění pro případ odcizení krádeží ze zabezpečených prostor
 • pojištění pro případ odcizení loupežným přepadením z uzavřeného prostoru
 • pojištění pro případ odcizení loupežným přepadením při přepravě peněz, cenností, nákladu
 • pojištění pro případ poškození vandalismem – zjištěným i nezjištěným pachatelem
 • pojištění pro případ poškození vandalismem – posprejováním

Pro koho je pojištění určeno

Toto pojištění je určeno pro všechna odvětví podnikatelské činnosti, veřejné a státní instituce, územní samosprávy, obecně prospěšné společnosti, drobné podnikatele i soukromé osoby. Jedná se o jedno ze základních pojištění zajišťující ochranu majetku.

Proč si pojištění sjednat

Žádné podnikání nelze provozovat bez hmotného majetku. Jeho poškození nebo ztráta může zásadně narušit nejen další rozvoj společnosti, ale i její každodenní fungování.

Pojištění skel

Pojištění skel vám zajistí pojistnou ochranu skleněných ploch a předmětů, poškozením z jakékoliv příčiny.

Předmět pojištění

 • výlohy a dveře z litého nebo taženého skla
 • výplně otvorů ze speciálního skla
 • skleněné pulty ,vitríny, skleněné stěny
 • světelné reklamy a nápisy , firemní štíty , markýzy

Rozsah pojištění

 • poškození zasazeného nebo osazeného skla, blíže určeného v pojistné smlouvě, jeho rozbití, prasknutí tak, že je nezbytná jeho výměna
 • poškození nalepených snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií, nápisů, maleb nebo jiné výzdoby na zničeném nebo poškozeném skle
 • poškození nebo zničení světelných reklam a nápisů včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce

Strojní pojištění

Strojní pojištění je pojištění typu all risks a nabízí pojistnou ochranu v případě zničení nebo poškození strojů, strojních zařízení a jejich příslušenství nahodilou událostí, která omezuje nebo vylučuje jejich funkčnost.

Rozsah pojištění

 • chybou konstrukce, vadou materiálu, výrobní vadou;
 • přetlakem páry, plynu nebo kapaliny či pod tlakem;
 • nevyvážeností nebo roztržením odstředivou silou;
 • pádem nebo nárazem cizího předmětu nebo vniknutím cizího předmětu;
 • zkratem či jiným působením elektrického proudu;
 • selháním měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení;
 • nesprávnou obsluhou, nešikovností, nepozorností, nedbalostí pojištěného nebo jeho zaměstnance;
 • mrazem, plovoucím ledem.
 • Připojistit lze i riziko odcizení.

Předmět pojištění

 • stroje
 • strojní zařízení (např. technologické linky)
 • pracovní stroje samojízdné a pracovní stroje přípojné (i s SPZ nebo registrační značkou)

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky je pojištění typu all risks spadající do kategorie tzv. technických rizik. Sjednává se pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci vzniklé jakoukoli nahodilou událostí.

Rozsah pojištění:

 • konstrukční vadou, vadou materiálu nebo výrobní vadou;
 • pádem pojištěné věci nebo nárazem cizího předmětu nebo vniknutím cizího předmětu;
 • zkratem nebo jiným působením elektrického proudu (přepětí, vadou izolace, korónou, indukcí účinkem blesku);
 • selháním měřících, regulačních a zabezpečovacích prvků;
 • nesprávnou obsluhou, nešikovností, nepozorností, nedbalosti pojištěného nebo jeho zaměstnance;
 • vichřicí, mrazem, plovoucím ledem, působení vody vytékající z vodovodního zařízení, zemětřesením, poklesem a sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, záplavou, povodní, požárem, přímým úderem blesku, výbuchem.
 • Připojistit lze i riziko odcizení.

Předmětem pojištění jsou elektronická zařízení jako např. zařízení a přístroje informační, komunikační a lékařské techniky, počítače a zařízení pro zpracování dat a jiná elektronická zařízení a přístroje.