Průmyslové a podnikatelské pojištění

Pojištění profesní odpovědnosti

U pojištění profesní odpovědnosti může uplynout dosti dlouhá doba mezi činností pojištěného, která byla příčinou škody a projevením se škody. Proto je pojištění koncipováno na principu claims made. Při principu claims made je rozhodující pro vznik práva na pojistné plnění skutečnost, že poškozený vznese nárok na náhradu škody vůči pojištěnému v době trvání pojištění a současně i pojištěný uplatní právo na plnění vůči pojistiteli v době trvání pojištění.

Pojištění se vztahuje výhradně na profesní činnost, pro kterou je pojištění určeno. Odpovědnost za škodu, která vyplývá z jiných činností, není do pojištění zahrnuta.

Základní rozsah pojištění profesní odpovědnosti za škodu zahrnuje odpovědnost za škodu na věci, škodu na zdraví a finanční škody.

Lze pojistit následující profese:

 • auditor a daňový poradce,
 • účetní,
 • zprostředkovatel pojištění a likvidátor pojistných událostí,
 • architekt, autorizovaný inženýr a technik činný ve výstavbě,
 • dražebník
 • oceňovatel majetku,
 • autorizovaná osoba,
 • zadavatel klinického hodnocení
 • patentový zástupce.
 • advokát;
 • insolvenční správce;
 • veterinář a veterinární technik;
 • lékaři a zdravotnická zařízení;

Rozsah pojištění

 • Povinnost sjednat toto pojištění je u mnoha profesí stanovena zákonem. V základním rozsahu pojištění pokrývá povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jak při provozu kanceláře, ordinace, tak v souvislosti s výkonem profesní činnosti:
 • na zdraví (úraz a jiné poškození zdraví);
 • na věci (poškození, zničení nebo pohřešování věci);
 • finanční (ve většině případů);

Co získáte

 • Ochranu před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení
 • Ochranu před neoprávněně uplatňovanými právy
 • Úhradu nákladů řízení o náhradě škody
 • Právní pomoc při řešení škodné události
 • Splnění povinnosti stanovené zákonem

Pojištění profesní odpovědnosti Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ profesního omylu, v jehož důsledku dojde ke vzniku finanční škody, za kterou pojištěný na základě právního předpisu odpovídá.