Průmyslové a podnikatelské pojištění

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem a stažením výrobku z trhu

Pojištění odpovědnosti za újmu dnes patří k základní pojistné ochraně každé společnosti. Povinnost nahradit újmu způsobenou vadným výrobkem a nutnost vynaložení nákladů na stažení výrobku z trhu představují pro výrobce velkou hrozbu, neboť může způsobit nejen finanční škody, ale i ztrátu prestiže značky. Pojištění sice vzniku škody nezabrání, ale minimalizuje ekonomický dopad takové události na výrobce. Otázkou není, zda pojištění odpovědnosti za výrobek sjednat, ale v jakém rozsahu vzhledem k jeho charakteru, možnému riziku a teritoriu působnosti.

Pro koho je pojištění určeno

Pojištění stažení výrobku z trhu je určeno pro všechny výrobce mimo sektor potravinářských produktů, kterým je určeno pojištění kontaminace. Pojištění minimalizuje finanční důsledky stažení výrobku z trhu z důvodu vady výrobku. Počet stažení výrobku z trhu se rok od roku zvyšuje. Náklady na stažení výrobku z trhu pak mohou být zcela neúměrné ceně výrobku a jejich výše se odvíjí zejména od počtu zákazníků a velikosti trhu, na kterém se nacházejí.

Na co se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem vztahuje

Na škodu způsobenou vadou výrobku; za výrobek se považuje movitá věc určená k uvedení na trh jako výrobek za účelem prodeje, nájmu nebo jiného použití. Za vadný výrobek je možné považovat i vadně vykonanou práci (služby dodané pojištěným), pokud se jejich vada projeví po jejich předání.

Náklady související se stažením výrobku z trhu

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se standardně nevztahuje na náklady stažení vadného výrobku. Za účelem krytí tohoto rizika je třeba sjednat zvláštní pojištění, ev. rozšířit stávající pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku. Pojištění pro případ stažení výrobku z trhu může krýt náklady pojištěného nebo třetí strany související se stažením výrobku z trhu:

 • náklady na oznámení a inzerci
 • náklady na dopravu a ubytování osob, mzdové
 • náklady na nově přijaté pracovníky
 • náklady na dopravu výrobků od jakéhokoliv nabyvatele
 • náklady na přetřídění výrobků
 • náklady na opravu vadných výrobků a na výměnu vadných součástí výrobků
 • náklady na přezkoušení výrobků, náklady na výstupní a závěrečnou kontrolu
 • náklady na opětovnou distribuci výrobků
 • náklady na dopravu bezchybných výrobků/částí do místa odvrácení škody
 • náklady na nájem skladových prostor
 • náklady na zničení vadného produktu
 • náklady na poradenské společnost