https://www.high-endrolex.com/47

Průmyslové a podnikatelské pojištění

Pojištění smluvních záruk

Riziko je definováno jako nesplnění závazků pojištěného vyplývajících z ujednání obsažených ve smlouvě o dílo nebo v zadávací dokumentaci u výběrového řízení.

Zárukou pojišťovna potvrzuje, že za podmínek uvedených v pojistné smlouvě, v rozsahu a do výše limitu pojistného plnění poskytne věřiteli pojistné plnění, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající ze smlouvy o dílo nebo neuzavře smlouvu o dílo v případě vyhraného výběrového řízení.

Pojištění se může sjednat se spoluúčastí, kterou se pojištěný v případě vzniku pojistné události podílí na pojistném plnění. Pokud je v pojistné smlouvě sjednána, potom je zpravidla stanovena procentní výší, popř. fixní částkou. Spoluúčast může být složena na bankovním účtu pojišťovny ve formě peněžního depozita, popř. může být nahrazena bankovní zárukou.

Mezi základní typy nabízených smluvních záruk patří:

  • Záruka za akontaci (advanced payment bond): Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že uhradí zálohy vyplacené věřitelem pojištěnému před realizací smlouvy, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající z této smlouvy.
  • Záruka za nabídku (bid bond): Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že uhradí majetkovou újmu vzniklou věřiteli následkem toho, že pojištěný smlouvu nesjednal.
  • Záruka za řádné provedení smlouvy(performance bond): Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že uhradí majetkovou újmu věřiteli, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající ze smlouvy týkající se realizace prací, poskytnutí služeb nebo dodání.
  • Záruka za zádržné za provedení práce(retention bond): Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že uhradí věřiteli zádržné dohodnuté ve smlouvě, které věřitel nezadržel nebo vyplatil pojištěnému před datem splatnosti zádržného, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající z uzavřené smlouvy.
  • Záruka za zádržné v průběhu záruční doby(maintenance bond): Pojišťovna v záruční listině potvrzuje, že zaplatí náklady na údržbu objektů či zařízení po jejich fyzickém dokončení nebo dodání v souladu se smlouvou, jestliže pojištěný nesplní své závazky vyplývající ze smlouvy.

Analýza žadatele o pojištění

V případě zájmu žadatele o předložení nabídky pojištění záruky je nutné, aby žadatel před podáním žádosti splňoval základní požadavky na provedení vstupní analýzy. Mezi tyto nutné požadavky patří zejména: audit bez výhrad (pokud je audit prováděn), neexistence závazků po lhůtě splatnosti vůči finančnímu úřadu, vyrovnání všech pohledávek sociálního a zdravotního zabezpečení, skutečnost, že na žadatele nebyl prohlášen nebo podán návrh na prohlášení konkurzu ani není v úpadku či nemá záporné vlastní jmění. Historie podnikání žadatele musí představovat nejméně dva ukončené roky.

Pokud žadatel splňuje tato omezení, je možno předložit podklady pro provedení hloubkové analýzy bonity žadatele s cílem zhodnocení finanční bonity a celkového hospodaření žadatele na základě předložených finančních výkazů minimálně za poslední 3 roky před podáním žádosti o pojištění.