Průmyslové a podnikatelské pojištění

Pojištění přerušení provozu

kryje následnou škodu způsobenou přerušením nebo omezením provozu z důvodu věcné škody na pojištěné věci, která slouží pojištěnému provozu v důsledku následujících příčin: požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jím přepravovaného nákladu;

Dále lze sjednat rozšíření tohoto pojištění o další škody způsobené:

  • povodní nebo záplavou;
  • vichřicí nebo krupobitím;
  • sesuvem půdy, ledu nebo sněhu, zřícením skal, zeminy nebo lavin;
  • zemětřesením;
  • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů;
  • tíhou sněhu nebo námrazy, je-li pojištěnou věcí budova;
  • poškození nebo zničení pojištěných věcí vodou z vodovodních zařízení, vodou či kondenzovanou párou z topných systémů;
  • krádeží a vandalismem

Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku umožňuje pojistit si ušlý zisk a náklady spojené s odstávkou provozu.

Předmět pojištění:

  • ušlý zisk, tj. zisk, kterého by pojištěný dosáhl za dobu přerušení provozu
  • stálé náklady, tj. náklady, které musí pojištěný vynakládat i během přerušení provozu

Pojištění se sjednává pro celý provoz, který má samostatně vedené účetnictví. Pojišťovna v případě pojistné události uhradí mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění, nájemné včetně leasingových splátek, veškeré placené služby, materiálové náklady vynaložené v době odstávky provozu, odpisy, silniční daň a daň z nemovitosti, pojistné, ušlý provozní hospodářský výsledek, atd.

Strojní přerušení provozu

Pojištění přerušení nebo omezení provozu v důsledku poruchy stroje nebo strojního zařízení navazuje a doplňuje pojištění strojů a strojních zařízení. Nezbytnou podmínkou pojištění je, že stroje, na které se pojištění vztahuje, jsou současně pojištěny strojním pojištěním. Pojištění přerušení provozu v důsledku poruchy stroje nebo strojního zařízení zabezpečuje klientovi, že pojišťovna je povinna plnit za tyto škody, pokud vzniknou během sjednané doby ručení. Dobou ručení se rozumí nepřetržitá doba od vzniku věcné škody, po kterou pojistitel bude maximálně hradit vzniklé ztráty. Zpravidla se sjednává doba ručení 12 měsíců.