Průmyslové a podnikatelské pojištění

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu kryje škodu způsobenou jiným osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného blíže určeným v pojistné smlouvě. Jde o odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou těmto jiným osobám poškozením, zničením nebo pohřešováním jejich majetku nebo úrazem, nemocí či smrtí. V základním pojištění lze k obecné odpovědnosti sjednat i pojištění odpovědnosti za výrobek.

V případě soudního sporu pojišťovna uhradí i náklady řízení o povinnosti nahradit škodu či újmu, náklady právního zastoupení poškozeného, případně náklady na mimosoudní vyrovnání (pokud je pojištěný povinen škodu či újmu na zdraví nahradit).

K základní obecné odpovědnosti za škodu lze sjednat i následující připojištění:

 • škody vyplývající z vlastnictví, držby nebo pronájmu nemovitostí,
 • náklady zdravotních pojišťoven a náklady orgánu nemocenského pojištění,
 • věci převzaté nebo věci užívané,
 • stavebně montážní činnosti,
 • finanční škody,
 • ostraha osob nebo majetku,
 • věci zaměstnanců,
 • věci vnesené nebo odložené.

Co získáte

 • Ochranu před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení
 • Ochranu před neoprávněně uplatňovanými právy
 • Úhradu nákladů řízení o povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení
 • Úhradu zachraňovacích nákladů
 • Právní pomoc při řešení škodné události

Předmět pojištění:

 • odpovědnost za škodu na věci
 • odpovědnosti za škodu na zdraví nebo životě
 • odpovědnosti za finanční škodu
 • odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci
 • odpovědnost za škodu způsobenou žáku při praktické výuce
 • odpovědnost za finanční škodu (kromě čisté finanční škody)

Předpoklady vzniku obecné odpovědnosti jsou protiprávní úkon, škoda, příčinná souvislost a zavinění.