Průmyslové a podnikatelské pojištění

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Pojištění se sjednává pro právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného dopravce za škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv v důsledku nahodilé události při silniční přepravě. Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce se vztahuje na škodu vzniklou na přepravovaných zásilkách při vnitrostátní silniční dopravě. Pojištění lze rozšířit i na škody vzniklé na věcech při mezinárodní silniční dopravě prováděné na základě přepravní smlouvy, která je sjednána za podmínek a v rozsahu Úmluvy o přepravě v mezinárodní silniční dopravě (CMR).

Připojistit lze stěhované svršky, výbušniny, třaskaviny, ojetá a havarovaná motorová vozidla i odcizení přepravované zásilky.

Rozsah pojištění

Kromě standardních případů povinnosti silničního dopravce nahradit škodu na převáženém nákladu jsou v základním rozsahu pojištění kryty i škody, které je silniční dopravce povinen nahradit, vzniklé:

 • při nakládce a vykládce
 • na přepravovaném rychlo kazitelném zboží (ovoce, potraviny, mražené výrobky)
 • na přepravovaných použitých strojích a zařízeních či nadrozměrných nákladech
 • na přepravovaném zboží v důsledku prodlení

Příklady škod z pojištění odpovědnosti silničního dopravce

 • Únik tekutých hmot při nakládce, vykládce v důsledku poškození přečerpávacího zařízení, pád zboží při nakládce, vykládce
 • Poškození zboží v důsledku dopravní nehody, havárie vozidla, prudkého brzdění
 • Poškození rychlo kazitelného zboží v důsledku poruchy chladicího zařízení
 • Poškození plachty, protržení či navlhnutí obalu přepravované věci
 • Vloupání do nákladového prostoru či odcizení zboží
 • Poškození převáženého zboží běženci ukrytými v nákladovém prostoru

Co získáte

 • Komplexní program pojistné ochrany proti dopravním rizikům
 • Minimalizaci nákladů na krytí škod ve vnitrostátní i mezinárodní silniční nákladní dopravě
 • Možnost využití nepřetržitého asistenčního servisu v rámci Asistence CARGO
 • Širokou škálu volitelných připojištění