Průmyslové a podnikatelské pojištění

Pojištění záruky pro případ úpadku agentury práce

Pojištění se sjednává pro případ, kdy pojistník z důvodu svého úpadku nezajistí výplatu mzdy dočasně přiděleným zaměstnancům, kteří mají s pojistníkem uzavřenu pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti.

Je určeno pro agentury práce, které zprostředkovávají zaměstnání formou tzv. dočasného přidělení svých zaměstnanců. Povinnost mít sjednáno toto pojištění vyplývá ze zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Limit pojistného plnění musí být sjednán minimálně ve výši odpovídající troj násobku průměrného čistého měsíčního výdělku všech dočasně přidělených zaměstnanců.

Pojištění se sjednává obvykle na 12 měsíců a po této době může být obnoveno na další rok.