Průmyslové a podnikatelské pojištění

Pojištění ekologické újmy a environmentálních rizik

V dnešní době je pravděpodobnost ekologického průmyslového znečištění podstatně vyšší než v minulosti a zasahuje stále více průmyslových odvětví i oblast služeb. Při řadě provozních činností můžete kromě škody třetím osobám též zapříčinit znečištění životního prostředí – ekologickou újmu. V takovém případě může vzniknout povinnost vynaložit náklady na odstranění vzniklé či hrozící ekologické újmy. Pojištěním docílíte ochrany proti finančním dopadům Vámi způsobené environmentální újmy na Vaše podnikání a lze jím též i naplnit požadavek na finanční zajištění dle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

Legislativa

Odpovědnost za škody na životním prostředí se řídí Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/35 ES. Na základě této směrnice vstupuje s účinností od 1. 5. 2008 v České republice v platnost zákon o předcházení a nápravě ekologické újmy. Tento zákon současně upravuje „povinnost“ finančního zajištění formou pojištění nebo bankovní záruky pro společnosti, jejichž činnost je tímto zákonem definována.

Pojištění ekologických škod je určeno pro:

 • všechny společnosti, které zpracovávají nebo skladují nebezpečné chemické látky
 • petrochemické společnosti
 • zpracovatele odpadů a provozovatele skládek (města, kraje atd.)
 • zemědělské společnosti             
 • vodohospodářské společnosti
 • dopravce nebezpečných chemických látek
 • dodavatele energií
 • dodavatele sanačních prací
 • investory do pozemků a nemovitostí
 • environmentální konzultanty

Na co se pojištění environmentálních rizik vztahuje

 • škody na majetku, na zdraví nebo na životě
 • náklady na vyčištění, obnovu, odstranění
 • náklady na monitoring ekologické újmy
 • na realizaci preventivních opatření
 • náklady právního zastoupení v souvislosti s obranou proti nároku na náhradu škody
 • pozvolné a postupné škody (pozvolné úniky)
 • nově vzniklé i historické škody (staré ekologické škody)
 • dodatečné nepředvídatelné náklady
 • speciální rozšíření (profesní odpovědnost, odpovědnost dodavatelů atd.)