Průmyslové a podnikatelské pojištění

Pojištění manažerů D&O

Toto pojištění kryje osobní povinnost členů orgánů obchodní společnosti či družstva nahradit újmu způsobenou porušením právních povinností při výkonu funkce.

Členové orgánů společnosti mohou např. způsobit újmy v důsledku nedbalosti, chyby, nesprávného prohlášení, nekonání či podobného činu, který se váže k výkonu jejich funkce, a poškodit tak akcionáře, společníky, věřitele, zákazníky, orgány veřejné moci apod.

Vzhledem k tomu, že povinnost nahradit újmu a ručení členů orgánů společnosti jsou neomezené, mohou být negativní důsledky jejich rozhodnutí značné. Navíc se mohou projevit až s delším časovým odstupem a postihnout i další osoby (např. manžele, dědice, zákonné zástupce a právní nástupce).

V základním rozsahu pojistné ochrany je zahrnuto:

 • újma způsobená jinému (např. zákazník, dodavatel, věřitel) i samotné společnosti
 • náklady na právní ochranu;
 • náklady na šetření;
 • náklady na očištění jména;
 • pokuty a penále;
 • náhrada ztráty za účast na soudním jednání;
 • náklady na extradiční řízení;
 • náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě;
 • náklady na osobní potřeby v souvislosti se zabavením majetku;
 • náklady na peněžitou záruku v soudním řízení;
 • náklady na právní ochranu v souvislosti s újmou na majetku nebo zdraví;
 • náklady na psychologickou pomoc;
 • náklady v neodkladných případech;
 • náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu;
 • náklady na předcházení nároku;
 • dodatečný limit pro nevýkonné členy orgánu společnosti;
 • ručení pojištěných v rozsahu § 159 odst. 3 zákoníku a § 66 a § 68 zákona o obchodních korporacích;
 • vydání prospěchu pojištěného v rozsahu § 62 zákona o obchodních korporacích;
 • pojištění dceřiných společností;
 • dodatečná lhůta pro uplatnění nároku v délce 24 měsíců;
 • dodatečná lhůta pro uplatnění nároku pro bývalé členy orgánů společnosti v neomezené délce;
 • újmy způsobné majoritnímu akcionáři (vlastníkovi).

Pro koho je pojištění určeno:

 • členové orgánů společnosti (tzn. člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel, prokurista, likvidátor společnosti nebo fyzické osoby v obdobném postavení podle příslušného právního řádu);
 • zaměstnanci společnosti v kontrolní nebo řídicí funkci;
 • dědici, zákonní zástupci a právní nástupci;
 • manželé
 • vlivná osoba dle § 71 zákona o obchodních korporacích