Průmyslové a podnikatelské pojištění

Pojištění pohledávek

Pojištění pohledávek je silný instrument pro zabezpečení budoucnosti firmy. Stejně jako požár nepojištěného skladu, i nepojištěné pohledávky mohou ohrozit chod společnosti. Pojištění pohledávek je jistá cesta vedoucí k tomu, že pohledávky budou zaplaceny!

Pokud společnost poskytuje své služby či dodává zboží na fakturu s odloženou splatností, řeší také, jak uhradit náklady vůči svým dodavatelům, zaměstnancům či dalším stranám.  Kde je ale jistota, že dostane zcela a včas zaplaceno od svých odběratelů? Mnohé firmy necítí nebezpečí, že se stanou obětí cizí platební neschopnosti. A nemusí narazit zrovna na podvodníka, stačí, když se odběratel dostane do problémů, které sám nezavinil.

Jak úvěrové pojištění funguje?

Pojišťovna analyzuje úvěruschopnost a finanční stabilitu odběratelů a stanovuje jim určitý úvěrový limit, do jehož výše vyplatí odškodnění v případě, že pojištěný odběratel nezaplatí. 
 
Kdykoliv během období platnosti pojistné smlouvy může firma požádat o navýšení krytí pro účely obchodování s kterýmkoli ze zákazníků, pokud taková potřeba vyvstane. Každého  pojištěného odběratele průběžně pojišťovna monitoruje a v případě potřeby navýšení úvěrového limitu vyhodnotí riziko zvýšení pojistného krytí v podobě schválení, snížení nebo odmítnutí úvěrového limitu s jasným a včasným odůvodněním.Zároveň je možné kdykoliv během pojistného období požádat o úvěrový limit pro nového odběratele, s nímž by firma chtěla začít obchodovat.

 Pojistitel aktivně sleduje úvěruschopnost všech  odběratelů prostřednictvím shromažďování informací o nich z celé řady různých zdrojů, včetně návštěv těchto odběratelů, veřejných záznamů, informací poskytnutých jinými pojištěnci, kteří obchodují s týmž odběratelem, získáváním finančních výkazů, a zpráv o částkách po splatnosti.

Tyto informace jsou neustále aktualizovány a propojovány křížovými odkazy. Pokud na základě informací pojistitel usoudí, že některý z odběratelů má finančních obtíže, upozorní firmu na zvýšené riziko a pomůžeme vytvořit akční plán na zmírnění a vyhnutí se ztrátám.

Optimalizované řízení rizik

S pojistnou smlouvou firma získá podrobné informace o platební morálce odběratelů a tak i lepší kontrolu nad cash-flow společnosti kterou je tak možno chránit před ztrátami vyplývajícími z nedobytných pohledávek. Pojistnou smlouvou tak firma minimalizuje své riziko při vstupu na nové nebo rozvíjející trhy. Pojištění pohledávek dává rovněž jistotu, že faktury budou uhrazeny, i když odběratel nebude schopen dostát svým závazkům, což je zásadní pro ochranu peněžních toků.