Zaměstnanecké programy

Životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele

Moderní flexibilní produkty životního pojištění, které přesně odpovídají daňovému zvýhodnění u zaměstnavatele i zaměstnance jsou častým nástrojem motivace a stabilizace zaměstnanců. Pro svoji ekonomickou výhodnost je příspěvek zaměstnavatele na toto pojištění mezi firmami velmi oblíben jako součást programu zaměstnaneckých výhod.

S novelou zákona o dani z příjmů od 1. ledna 2015 se změnil parametr pojištění, na které může zaměstnavatel přispívat. Zásadní změnou je, že je možné přispívat pouze na smlouvu životního pojištění, která je nastavena v režimu daňové uznatelnosti. To znamená, že ze smlouvy není možné provádět v průběhu pojištění mimořádné výběry.

Ostatní parametry se nemění, tzn. smlouva musí trvat nejméně do 60 let a minimálně 60 měsíců a pojistník musí být shodný s pojištěným. Zaměstnavatel může přispívat až do výše 50 000 Kč ročně a tento příspěvek bude osvobozen od daně ze mzdy i odvodu zdravotního a sociálního pojištění.

To, že smlouva nebude umožňovat mimořádný výběr nebo částečný odkup, ale neznamená, že by výběr z takovéto pojistné smlouvy nebylo možné provést. Výběr bude možné provést, ale pro klienta to bude znamenat zpětné dodanění příspěvků zaměstnavatele poukázaných po 1. 1. 2015 a smlouva po provedení výběru bude překlopena do stavu daňově neuznatelné.

Klient/zaměstnanec má po provedení mimořádného výběru zákonnou povinnost informovat zaměstnavatele o tom, že smlouva již není daňově uznatelná.

V případě, že smlouva bude po provedení mimořádného výběru převedena do stavu daňově neuznatelné, nebude mít toto nastavení žádný vliv na zpětné dodanění ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel v tomto případě NIC zpětně nedodaňuje.


Otázky a odpovědi

ZAMĚSTNANEC

Z jakého důvodu došlo k úpravě daňových podmínek?

Stát chce podporovat daňovým zvýhodněním spoření klientů na důchodový věk pouze za předpokladu, že naspořené prostředky začnou využívat nejdříve po pěti letech trvání smlouvy a současně nejdříve v roce, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let a využijí je např. na zmírnění přechodu na nižší příjem v důchodovém věku.

Jaké jsou nové podmínky daňové uznatelnosti?

Původní podmínky:

  • započítává se pojistné zaplacené za rizika dožití a smrti
  • klient je na smlouvě v pozici pojistníka a současně pojištěného
  • smlouva je sjednána min. na 60 měsíců (5 let)
    • min. do roku, ve kterém klient dosáhne 60 let věku

Nová podmínka:

  • Smlouva neumožňuje výběry v průběhu trvání

Úprava se týká i již sjednaných smluv?

Ano, novela zákona se vztahuje i na již běžící smlouvy.

V čem spočívá výhoda daňové uznatelnosti smluv?

Pojistné uhrazené na daňově uznatelná rizika (smrt a dožití) si klient může do výše 12 000 Kč/rok odečíst od svého základu daně. Příspěvky zaměstnavatele jsou do částky 50 000 Kč/rok osvobozeny od daně z příjmů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Co je dodanění?

V případě porušení podmínek daňové uznatelnosti musí klient vrátit státu uplatněné odpočty.

Pokud po 1. 1. 2015 provedu výběr, co se stane se smlouvou?

V případě, že jste přešli na nové podmínky platné od roku 2015 a tyto podmínky porušíte výběrem, budete muset vracet daňové výhody – vlastní uplatněné příspěvky a příspěvky zaměstnavatele – v obou případech se jedná o příspěvky uhrazené od 1. 1. 2015 (max. 10 let zpětně). A hlavně: Smlouva už nikdy nepůjde vrátit do režimu daňově účinné.

Pokud jste odmítli úpravu smlouvy, která tedy od roku 2015 nebude daňově uznatelná, nevzniká vám výběrem ze smlouvy povinnost dodanění.

Platí dále, že při převedení odkupného na navazující smlouvu se nemusí „dodaňovat“?

Ano, pokud bude odkupné převedeno na smlouvu, která také splňuje podmínky daňové uznatelnosti.


ZAMĚSTNAVATEL

Z jakého důvodu došlo k úpravě daňových podmínek?

Stát chce i nadále zvýhodňovat příspěvky zaměstnavatele, které jsou do částky 50 000 Kč/rok osvobozeny od daně z příjmů a odvodů sociálního a zdravotní ho pojištění. Nově chce zvýhodnění poskytovat pouze za předpokladu, že naspořené prostředky začnou zaměstnanci využívat nejdříve ve věku 60 let, např. na zmírnění přechodu na nižší příjem v důchodovém věku.

Může zaměstnavatel dále přispívat na již sjednané smlouvy?

Ano, může. Sjednané smlouvy není třeba v žádném případě rušit. Pokud zaměstnanec souhlasil s převedením smlouvy na daňově uznatelnou a neumožňuje výběry z pojistné smlouvy, může dále zaměstnavatel na tuto smlouvu přispívat.

Může zaměstnavatel přispívat na daňově neuznatelnou smlouvu?

Nemůže, příspěvek zaměstnavatele by nebyl daňově účinným nákladem, nebyl by osvobozen ani od plateb sociálního a zdravotního pojištění.

Nyní zaměstnanci provádějí pravidelné výběry ze smlouvy, půjde to i nadále?

Jelikož novou podmínkou daňové uznatelnosti je znemožnění výběrů ze smlouvy, končí pravidelné výběry zaměstnanců. Jakmile zaměstnanec vybere z pojistné smlouvy peníze, nebude pro zaměstnavatele následující příspěvek daňově účinný.

V čem spočívá výhoda daňové uznatelnosti smluv?

Příspěvky zaměstnavatele jsou do částky 50 000 Kč/rok osvobozeny od daně z příjmů a odvodů sociálního a zdravotní ho pojištění. Úspora pro zaměstnavatele je pak až 10 200 Kč/rok na jednoho zaměstnance.

Co když zaměstnanec smlouvu upraví tak, že již nebude daňově uznatelná?

Na takovou smlouvu zaměstnavatel nesmí přispívat. Nešlo by o příspěvek na soukromé životní pojištění, ale o jiný peněžní příjem zaměstnance (zaměstnavateli by vznikla povinnost odvodu SP a ZP, zálohy na daň, jako by šlo o výplatu mzdy). Zaměstnanec je dle zákona povinen nahlásit změnu zaměstnavateli nejpozději do konce měsíce, ve kterém došlo k porušení podmínek.

Pokud zaměstnanec poruší podmínky daňové uznatelnosti (provede výběr ze smlouvy, smlouvu ukončí), bude zaměstnavatel vracet daňové úspory a úspory na sociálním a zdravotním pojištění?

Ne, nebude. Povinnost dodanění je pouze na zaměstnanci. Zaměstnanec dodaní vlastní uplatněné příspěvky a příspěvky zaměstnavatele – v obou případech se jedná o příspěvky uhrazené od roku 2015 za max. 10 let zpět. Dodaní je ve vlastním daňovém přiznání za rok, ve kterém podmínky porušil. V daňovém potvrzení uvede klient tedy uplatněné odpočty a příspěvky zaměstnavatele v souhrnné výši jako příjem a navýší si tak základ pro dopočet daně (15 %).

A hlavně: Smlouva už nikdy nepůjde vrátit do režimu daňově účinné.

Může klient po 60 letech věku provádět výběry ze smlouvy bez povinnosti dodanění?

Ano, může. Klient musí požádat o změnu ve smlouvě – odblokování výběrů na smlouvě a o provedení výplaty. Poté na smlouvě může možnost výběrů znovu uzamknout. Po dobu, kdy jsou výběry odemčené, nemůže zaměstnavatel přispívat a zaplacené pojistné není daňově uznatelné.