GDPR

Informace o zpracování osobních údajů při výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele


1. Obchodní společnost Moraviatel a.s., se sídlem Havlíčkova 2959/7, 796 01 Prostějov, IČO 29261988, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6288, (dále jen „Moraviatel“) při výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, je

a)správcem osobních údajů, provádí-li činnosti spočívající především v předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv a/nebo při v provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv, a taktéž

b) zpracovatelem osobních údajů, provádí-li zpracování osobních údajů pro pojišťovnu zejména pokud provádí činnost pro pojišťovnu spočívající v uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, nebo pomoci při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv.

2. Moraviatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, které lze kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@emtecko.cz nebo poverenec.gdpr@moraviatel.cz.

3. Moraviatel zpracovává o svých klientech, bývalých klientech případné také o zájemcích o své služby, (dále společně „klient), následující kategorie osobních údajů, a to:

a) identifikační údaje určené k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta,

b) kontaktní údaje určené pro komunikaci klientem,

c) údaje souvisejí s provedením dílčích úkonů při poskytování služeb,

d) údaje potřebné k uzavření příslušné pojistné smlouvy a vyřízení pojistných událostí; charakter a rozsah těchto osobních údajů závisí na povaze pojistného produktu (druh pojistné smlouvy, typ pojištění).

4. Moraviatel zpracovává osobní údaje o svých klientech pro následující účely, a to pro účely:

a) poskytování zprostředkovatelských služeb svým klientům a plnění svých smluvních povinností,

b) plnění povinností, které mu vyplývají z právních předpisů (např. zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a navazující právní předpisy, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, atd.),

c) ochraně svých oprávněných zájmů, kterým je zájem

• prokázat, že Moraviatel plní své povinností vyplývající z právních předpisů a své smluvní a zákonné povinnosti vůči klientovi, jakož i vůči zájemci o poskytování služeb své zákonné povinnosti,

• sledování kvality poskytování služeb a spokojenosti klienta včetně optimalizace poskytnutých služeb.

5. Bude-li si však specifický účel zpracování osobních údajů, jakož případně i kategorie zpracovávaných osobních údajů ze strany Moraviatelu vyžadovat souhlas klienta, Moraviatel požádá klienta o jeho udělení a k tomu mu sdělí potřebné skutečnosti, tak aby se klient mohl svobodně rozhodnout, zda udělí Moraviatelu souhlas se zpracováním osobních údajů či nikoliv

6. Moraviatel bude zpracovávat osobní údaje po dobu platnosti a účinnosti pojistné smlouvy klienta, dále po dobu archivačních lhůt a po dobu trvání promlčeních lhůt.

7. Moraviatel zpracovává osobní údaje prostřednictvím podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří jsou vázání a povinni dodržovat pravidla Moraviatelu ve vztahu ke zpracování a ochraně osobních údajů.

8. Moraviatel v souvislosti se svou činností pojišťovacího zprostředkovatele, a to bez ohledu, zda je v postavení správce nebo zpracovatele, poskytuje osobní údaje klientů příslušným pojišťovnám.

9. Klient má právo uplatnit přímo vůči Moraviatelu následující práva, a to

a) právo požadovat přístup k osobním údajům,

b) právo na opravu,

c) právo na výmaz,

d) právo být zapomenout,

e) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

f) právo na přenositelnost údajů,

g) právo podat stížnost u Moraviatelu nebo u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Moraviatel přezkoumá každou žádost klienta, v níž uplatňuje jakékoliv výše uvedené právo, co do jeho důvodnosti a rozsahu dle právních předpisů, a rozhodne o odpovědi a opatření, které bude přijato v návaznosti na tuto žádost klienta.